RSS

Naujienos

Valstybės parama JAV „Fulbright“ programos kandidatams 2018-2019 m. m.

Valstybės parama JAV „Fulbright“ programos kandidatams 2018-2019 m. m.

2017-12-04

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017-2018 metų prioritetų patvirtinimo“, 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ ir Tarptautinių studijų komisijos siūlymu (2017 m. liepos 28 d. protokolas Nr. KP-50), skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantūros studijų studentams, JAV „Fulbright“ programos kandidatams, teikti paraiškas valstybės paramai gauti. 2018-2019 akademiniais metais valstybės parama bus skiriama ne daugiau kaip 2 JAV „Fulbright“ programos dalyviams.

Kandidato statusui keliami reikalavimai:

 • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba tenkinti kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus Švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“[1];
 • Turėti JAV „Fulbright“ programos atrankos komisijos dokumentą, patvirtinantį, kad kandidatas rekomenduojamas dalyvauti programoje.

Atrankos kriterijai:

 • Pateiktų dokumentų atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams: paraiška pateikta laiku, pateikti visi reikiami dokumentai;
 • Kandidato atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams (žr. Kandidato statusui keliami reikalavimai).

Finansinė dalis:

 • Atitinkamo JAV universiteto patvirtintai studijų trukmei skiriama valstybės parama, bet ne ilgiau nei vieniems akademiniams metams:
 1. Dengiama dalis studijų kainos (apskaičiuojama, remiantis 2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-189 „Dėl studentų priimamų 2017 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“);
 2. Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto). 

Konkursui pateikiami dokumentai:

 1. Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą;
 2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate raštas, patvirtinantis doktorantūros studijų studento statusą. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;
 3. JAV „Fulbright“ programos atrankos komisijos dokumentas, patvirtinantis, kad kandidatas rekomenduojamas dalyvauti programoje. Dokumente turi būti nurodyta numatomų studijų trukmė.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Elektroninė paraiška Fondui teikiama iki 2018 m. kovo 1 d. (pildoma paraiškų teikimo sistemoje);
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas. Netinkamos paraiškos yra atmetamos;
 • Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo valstybės paramos skyrimui priima Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK);
 • Atsižvelgdamas į TSK siūlymus, valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Fondas;
 • Apie valstybės paramos skyrimą kandidatai bus informuojami individualiai per paraiškų teikimo sistemą.

 

Kontaktinė informacija

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2,

LT-03106 Vilnius

Tel. nr.: (+370~5) 250 7368, fax: (+370~5) 249 7137

El. paštas: stipendijos@smpf.lt

 

[1] – Būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;

  – Būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, neturinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esančiu darbuotoju, savarankiškai dirbančiu, tokį statusą išlaikančiu asmeniu;

  – Būti trečiosios valstybės piliečiu ir asmeniu be pilietybės, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.