RSS

Kelionės išmokos

Kelionės išmokos

Kelionės išmokos gali būti skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams,  išvykstantiems pagal patvirtintas valstybines mobilumo programas šių užsienio šalių:

 

Išmokos dydžiai:

Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo gyvenamosios, studijų ar darbo vietos (miesto) Lietuvoje iki studijų ar stažuotės vietos (miesto) užsienio šalyje, remiantis Europos Komisijos skaičiuokle  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

Kelionės išmoka gali būti naudojama transporto bilietų įsigijimo, vizų ir kt. su buvimu užsienio šalyje susijusioms konsulinėms išlaidoms, taip pat kelionės draudimo išlaidoms padengti.

Išmoka skiriama tik vienos kelionės į priimančiąją instituciją prieš akademinės išvykos pradžią ir atgal po akademinės išvykos pabaigos išlaidoms padengti. Tarpinių kelionių ar vietinių kelionių išlaidos akademinės išvykos laikotarpio eigoje bei jokios kitos išlaidos papildomai nekompensuojamos.

Tais atvejais, kai skirtos kelionės išmokos nepakanka padengti numatytoms leistinoms kelionės išlaidoms, skirtumą išmokos gavėjas turi dengti iš nuosavų arba siunčiančios institucijos lėšų.

 

Reikalavimai kandidatams:

 

Paraiškų priėmimas:

Paraiškos kelionės išmokoms teikiamos Švietimo mainų paramos fondui per elektroninę sistemą. Prie el. paraiškos turi būti prisegti šie skenuoti dokumentai:

  1. Dokumentas, patvirtinantis kandidato dalyvavimą užsienio šalies mobilumo programoje (turi būti nurodyta akademinės išvykos pradžia ir pabaiga, priimančiosios institucijos pavadinimas ir miestas).
  2. Dokumentas iš kandidato darbovietės arba mokslo ir studijų institucijos, patvirtinantis kandidato darbuotojo arba studento statusą bei sutikimą dėl kandidato akademinės išvykos.

Paraiškos priimamos visus metus, likus ne mažiau kaip 2 mėn. iki išvykimo.

Išmokos skyrimas ir išmokėjimas

Fondui įvertinus paraiškų tinkamumą Fondo direktorius priima sprendimą dėl kelionės išmokos skyrimo.

Pasirašius sutartis su patvirtintais kandidatais, išmokama 60 % kelionės išmokos dalis. Likusioji 40 % dalis išmokama po grįžimo ir atsiskaitymo sutartyje numatyta tvarka.

 

Teisės aktai

Kelionės išmokų išvykstantiems pagal akademinio mobilumo programas skyrimą reglamentuoja 2016-08-11 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“.

Akademinio mobilumo programų sąrašas nustatytas 2017-01-23 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-32 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017-2018 m. prioritetų patvirtinimo“.

 

Iškilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu stipendijos@smpf.lt

 


* Išmokos taip pat gali būti skiriamos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, turintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę, ir jų šeimos nariams, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, neturintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantiems darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis ar jų šeimos nariams, taip pat trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.