RSS

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams finansuoti

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams finansuoti

2018-03-30

Remiamos veiklos

Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms (toliau – aukštosios mokyklos), į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių (toliau – užsieniečiai dėstytojai) pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

 

Tinkami veiklos dalyviai

Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai.

 

Galimi paraiškos teikėjai

Aukštosios mokyklos.

 

Reikalavimai ir prioritetai

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šį kvietimą bus finansuojama apie 40 užsieniečių dėstytojų vizitų[1].

 

 • Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyks 2018 m. rudens semestrą, t. y. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.

 • Finansuojama dėstymo vizito trukmė  – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau –   dėstymo dienos). Išskirtiniais atvejais, aukštajai mokyklai pateikus motyvuotą prašymą/pagrindimą, dėstymo vizito trukmė gali būti trumpesnė nei 10, bet ne trumpesnė nei 5 dėstymo dienos.

 • Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo.

 • Papildomos dėstytojo veiklos, tokios kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir (ar) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę.

 • Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų.

 

Atrankos kriterijai

Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus:

 1. užsieniečio dėstytojo vizito tikslingumą ir pagrįstumą;
 2. vizito naudą studentams ir aukštajai mokyklai;
 3. dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą;
 4. užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą;
 5. užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio (meninio) darbo ar praktinę patirtį;
 6. aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją;
 7. aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

 

Sudarant konkursinę eilę, ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka.

 

 

Veiklos finansavimas

Konkurso būdu skiriamos paramos dydis:

 1. jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – iki 8 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 2. jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 3. jei užsienietis dėstytojas turi mokslo (meno) daktaro laipsnį, bet neatitinka profesoriaus ir docento pareigybėms aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų – iki 3 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną.

 

Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos (išskyrus posovietinės erdvės valstybes), Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

 

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui.

 

Konkursui pateikiami dokumentai

 1. Užpildyta ir aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta Patikinimo deklaracijos kopija. Taip pat prašome el. paštu ud@smpf.lt išsiųsti patikinimo deklaraciją Excel formatu (t. y. be vadovo ar įgalioto asmens parašų).
 2. Kiekvieno kviečiamo užsieniečio dėstytojo vizitui pateikti būtina skenuotas šių dokumentų kopijas:
 3. Užpildytą paraiškos formą;
 4. Dėstytojo gyvenimo aprašymą lietuvių, anglų arba rusų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė ir mokslinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta;
 5. Laisvos formos dėstytojo preliminarų patvirtinimą, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (-us) ar modulį (-ius).

 

Konkurso eiga

 • Visi dokumentai Fondui turi būti pateikti el. paštu ud@smpf.lt vėliausiai iki 2018 m. gegužės 4 d. imtinai.

 • Po paraiškų pateikimo bus vertinamas gautų paraiškų tinkamumas. Jo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos apraše ir šiame kvietime nurodytiems reikalavimams. Tinkamų paraiškų sąrašas bus paskelbtas Fondo tinklalapyje per 10 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui pateikimo dienos.

 • Paraiškų turinio ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik tos paraiškos, kurios tinkamumo vertinimo metu buvo įvertintos kaip atitinkančios nurodytus reikalavimus. Ekspertinį paraiškų vertinimą atlieka Fondo direktoriaus patvirtinti ekspertai.

 • Užsieniečių dėstytojų, kuriems yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Fondo direktorius.

 • Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai bus informuoti iki birželio mėn. pabaigos.

 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu ud@smpf.lt.

 

[1] 2017 m. konkurse rudens semestrą vykusiems vizitams buvo skirta 140 000 Eur valstybės biudžeto lėšų, o 2018 m. rudens semestrą vyksiantiems vizitams yra skirta 91 000 Eur valstybės biudžeto lėšų.