RSS

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2019 m. finansuoti

Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2019 m. finansuoti

2018-10-16

Remiamos veiklos

 

Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms (toliau – aukštosios mokyklos), į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių (toliau – užsieniečiai dėstytojai) pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

 

Tinkami veiklos dalyviai

 

Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai.

 

Galimi paraiškos teikėjai

 

Aukštosios mokyklos.

 

Reikalavimai ir prioritetai

 

Atkreipiame dėmesį, kad šis kvietimas yra skirtas 2019 kalendoriniams metams ir kitas kvietimas 2019 metams nebus skelbiamas.

 

 • Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyks 2019 m. kalendoriniais metais, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. 
 • Finansuojama dėstymo vizito trukmė  – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau –   dėstymo dienos). Išskirtiniais atvejais, aukštajai mokyklai pateikus motyvuotą prašymą/pagrindimą, dėstymo vizito trukmė gali būti trumpesnė nei 10, bet ne trumpesnė nei 5 dėstymo dienos. Vizito dienos, kai nevyksta darbas su studentais, nėra finansuojamos.
 • Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo.
 • Papildomos dėstytojo veiklos, tokios kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir (ar) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę.
 • Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų.

 

Atrankos kriterijai

 

Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus:

 

 • užsieniečio dėstytojo vizito poreikio ir tikslingumo pagrįstumą;
 • vizito naudą studentams ir aukštajai mokyklai;
 • dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą;
 • užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą;
 • užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio (meninio) darbo ar praktinę patirtį;
 • aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją;
 • aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

 

Sudarant konkursinę eilę, ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka.

 

Veiklos finansavimas

 

Konkurso būdu skiriamos paramos dydis:

 

 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – iki 8 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus – iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas turi mokslo (meno) daktaro laipsnį, bet neatitinka profesoriaus ir docento pareigybėms aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų – iki 3 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną.

 

Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos (išskyrus posovietinės erdvės valstybes), Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

 

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui.

 

Konkursui pateikiami dokumentai

 

 1. Užpildyta ir aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta Patikinimo deklaracijos kopija. Taip pat prašome el. paštu ud@smpf.lt išsiųsti patikinimo deklaraciją Excel formatu (t. y. be vadovo ar įgalioto asmens parašų).
 2. Kiekvieno kviečiamo užsieniečio dėstytojo vizitui pateikti būtina skenuotas šių dokumentų kopijas:
 • Užpildytą paraiškos formą;
 • Dėstytojo gyvenimo aprašymą lietuvių, anglų arba rusų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė ir mokslinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta;
 • Laisvos formos dėstytojo preliminarų patvirtinimą, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (-us) ar modulį (-ius).

 

Atkreipiame dėmesį, kad turi būti pateikta viena bendra tos pačios aukštosios mokyklos paraiška užsienio dėstytojų vizitams vienam kvietimui (vienas dokumentų paketas, pasirašytas aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens (patikinimo deklaracija) ir programos koordinatoriaus (dėstytojų vizitų paraiška (-os). Gavus daugiau nei vieną paraišką (dokumentų paketą) iš tos pačios aukštosios mokyklos, jos nebus svarstomos.

 

Konkurso eiga

 

 • Visi dokumentai  Fondui turi būti pateikti el. paštu ud@smpf.lt vėliausiai iki 2018 m. lapkričio 23 d. imtinai.
 • Po paraiškų pateikimo bus vertinamas gautų paraiškų tinkamumas. Jo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos apraše ir šiame kvietime nurodytiems reikalavimams. Tinkamumo vertinimo kriterijai:
  • paraiška pateikta laiku;
  • užpildytos visos paraiškos dalys;
  • pridėti visi su paraiška privalomi pateikti dokumentai;
  • paraiška pasirašyta programos koordinatoriaus, patikinimo deklaracija pasirašyta aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens;
  • teisingai paskaičiuotas institucijos indėlis vizitui;
  • kviečiamo užsienio dėstytojo darbo krūvis vizito metu atitinka tvarkos apraše nustatytus minimalius reikalavimus.
 • Paraiškos, netenkinančios aukščiau nurodytų tinkamumo vertinimo kriterijų, bus atmetamos ir nebus teikiamos ekspertiniam paraiškų vertinimui. Tinkamų paraiškų sąrašas bus paskelbtas Fondo tinklalapyje per 10 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui pateikimo dienos.
 • Tinkamų paraiškų ekspertinį paraiškų vertinimą atlieka Fondo direktoriaus patvirtinti ekspertai.
 • Užsieniečių dėstytojų, kurių vizitams yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Fondo direktorius.
 • Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai bus informuoti iki 2019 m. sausio mėn. pabaigos.

 

Jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu ud@smpf.lt.